ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 – 27 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้กำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ จัดทำปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศติดตาม และกำหนดศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายและโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ณ ครูดาล่องแก่ง&โฮมสเตย์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :191