การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเครือข่าย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  โดยใช้แบบทดสอบของ สพป.สตูล  ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ม.3 , กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.2-ป.4 , กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5-ม.3  และกิจกรรมวาดภาพฯ ระดับชั้น ปฐมวัย – ม.3   โดยผลการตัดสินจากแต่ละเครือข่ายจะถูกส่งให้ สพป.สตูล ตัดสินในระดับเขตฯ  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม >>

 

 

 

ผู้ชม :435