การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตฯ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  โดยผลงานที่นำมาแข่งขันในวันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับศูนย์เครือข่ายจากการแข่งขันในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา    ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ม.3 , กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.2-ป.4 , กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5-ม.3  และกิจกรรมวาดภาพฯ ระดับชั้น ปฐมวัย – ม.3  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลล่วงหน้าและชื่นชมครูผู้สอนทุกท่าน ที่ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะและส่งผลงานที่ยอดเยี่ยมมาแข่งขัน งานนี้สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการฯ ไม่น้อยเลยค่ะ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม >>

ผู้ชม :909