เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การสร้างคำวิธีแบบภาษาไทย - ห้องเรียนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการตัดสินและได้ส่งเกียรติบัตรการแข่งขัน   ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อมอบนักเรียนต่อไป

กิจกรรมคัดลายมือ

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ

กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-ครู

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กรรมการตัดสิน

ผู้ชม :1270