ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563  การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ทบทวน ขยายผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

๒. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการบริหารและการสอนของครู ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารและครู

๓. ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เดินหน้าต่อตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ในสังกัด สพป.สตูล  ทั้ง 159 โรงเรียน  โดยมีวิทยากรหลัก คือ นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.16 และศึกษานิเทศก์จาก สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :698