ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต ณ ห้อฃประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :120