การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นการสอนแบบ Active Learning และการสร้างวินัยในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา (Peacecorp) มีกิจกรรมฐานย่อย ดังนี้ 1. กิจกรรม Daily Routine 2. กิจกรรม Classroom Management 3. กิจกรรม Reinforcement 4. กิจกรรม Games & Songs 5. กิจกรรม Evaluation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ลากูน่ารีสอร์ท อำภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 49 คน

 

 

ผู้ชม :244