คณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่เกาะ จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ดูเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น ของโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย และดูการบริหารจัดการแบบ K.SARAI MODEL ของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โดยทั้ง 2 โรงเรียนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

  

ผู้ชม :400