นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล ในด้านนโยบายการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 5 โรงเรียน โดยนโยบายหลักในภาพรวมคือ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ และเมื่อจบชั้น ป.6 ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น มีทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารได้ และได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีการบริหารงานแบบ SBMLD (School Base Management-Local Development) เน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

     

 

ผู้ชม :198