ประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผล การประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องกันเกรา สพป.สตูล  การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญได้แก่ การนำเสนอผลการตรวจ ITA ของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่ , ออกแบบการถอดบทเรียน , วางรูปแบบการถอดบทเรียน , และกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม >>

ผู้ชม :163