อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย แบบเรียนของคนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น  คลิ๊กรับเกียรติบัตรรุ่นที่ ๑ ระดับปฐมวัยระหว่างวันที่ ๘ – ๙  กันยายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วุฒิบัตรผู้อบรม-ปฐมวัย-สพป.สตูล

วุฒิบัตรผู้อบรม-ประถมศึกษา-สพป.สตูล

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย

เกียรติบัตร-วิทยากร-ประถม

ผู้ชม :280