ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 และมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดที่ควรพิจารณา ของตัวชี้วัด ตามเครื่องมือ 2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ และ 3.สรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของเขตและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต คณะทำงาน วิยากร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ นริศภูวิวรีสอร์ท อ.ควนโดน จ.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี

    

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม                                               

ผู้ชม :577