ประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามและประมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแนวทาง และวางรูปแบบ รวมถึงลำดับขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานในภาพรวม การกำหนดปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :363