อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน โดยกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๑

วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

                                                                              รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๒  (๕  ตุลาคม ๒๕๖๓)

                                                                               วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๒

                                                                                วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๒

                                                                                รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๓ ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

                                                                                 วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓

                                                                                  วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ครั้งที่ ๓

                                                                                  วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ (๒)

                                                                                  วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ครั้งที่ ๓ (๒)


คุณครูท่านใดที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้แล้วแต่ยังไม่มีวุฒิบัตรให้แจ้งได้ที่โทร ๐๘๖ ๙๕๖๙๙๗๔

ปิดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับ

ผู้ชม :565