งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัดสตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีกำหนดจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  ระดับจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 17 ทีม แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 16 ทีม (16 เครือข่าย) และทีมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 1 ทีม  รวม 17 ทีม แบ่งหน่วยการแข่งขันเป็นออกเป็น 7 หน่วยแข่งขัน รับผิดชอบรายสาระดังนี้

1.หน่วยแข่งขันอำเภอเมืองสตูล รับผิดชอบสาระ คณิตศาสตร์ นักบินน้อย ศิลปะ-นาฏศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

2.หน่วยแข่งขันอำเภอควนโดน รับผิดชอบสาระ ภาษาต่างประเทศ

3.หน่วยแข่งขันอำเภอท่าแพ รับผิดชอบสาระ  ภาษาไทย

4.หน่วยแข่งขันอำเภอควนกาหลง รับผิดชอบสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.หน่วยแข่งขันอำเภอละงู รับผิดชอบสาระ ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษเรียนรวม

6.หน่วยแข่งขันอำเภอทุ่งหว้า รับผิดชอบสาระ การงานอาชีพ

7.หน่วยแข่งขันอำเภอมะนัง รับผิดชอบสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์

และขอชื่นชมทุกสนามการแข่งขัน ที่จัดเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

           

 

 

ผู้ชม :1096