พิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การโดยจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ ให้เห็นคุณค่าและ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเด็กจังหวัดชายแดนใต้ รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวใต้ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดพิธีเปิด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ระดับชาติและสากล อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสตูล ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล ที่กำลังจะมีขึ้นในปีหน้า

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

  

ผู้ชม :854