โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

ระหว่างวันที่  ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายอุทัย  กาญจนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวต้อนรับพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และ ภาษาไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและเรียนรู้เทคนิควิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จากสื่อให้เกิดประสิทธิภาพ วิทยากรคือคณาจารย์และศึกษานิเทศก์ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ แห่ง จากเดิม ๑๐ แห่ง ได้แก่

  1. โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
  2. โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
  3. โรงเรียนบ้านหาญ
  4. โรงเรียนบ้านสาครเหนือ
  5. โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
  6. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”
  7. โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114”
  8. โรงเรียนบ่อหิน
  9. โรงเรียนบ้านสาคร

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :375