นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สพป.สตูล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ราย และ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย โดยมีหัวข้อการฝึกปฏิบัติงาน ณ กลุ่มนิเทศ ฯ ดังนี้

1. การประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

3. การประกันคุณภาพการศึกษา

4. การนิเทศภายในและการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

    

ผู้ชม :683