Friday Coffee วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดกิจกรรม Friday Coffee  ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เพื่อพูดคุยหารือการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในรอบสัปดาห์และที่จะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป ในครั้งนี้มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น อาทิเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ NT , การประเมินทักษะการคิดคำนวณ, ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ตามมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :389