การประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำโดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ในประเด็นต่างๆดังนี้

  • การจัดทำแผนนิเทศ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาและการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
  • การดำเนินงานโครงการของกลุ่มนิเทศฯ
  • พิจารณาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ และ เรื่องอื่นๆ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

        

ผู้ชม :428