สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วย นายสมมารถ  จันมา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายอดุลย์  มะมิง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายอดุล เลิศอริยะพงษ์กุล นายสัมภาษณ์  ปลอดขาว นายสะอ้าน ไพจิตจินดา นางสาวจิราพร  อัครสมพงศ์   นายทวีศักดิ์  ลิ่มวิริยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบร่างแผนติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ร่วมกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นายประหยัด สุขขี  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานคือ “สตูลต้องเป็น 1”  โดยใช้หลักการทำงานคือ ประโยชน์ของราชการ ประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์ของคนในครอบครัว (ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.สตูล) มีเป้าหมายในการทำงานคือ “เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ” ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นในการทำงาน จำนวน 19 ข้อ ดังนี้

 1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
 2. เร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน
 3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
 5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการแก่นักเรียน
 6. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน
 7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา
 10. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการปฏิบัติงาน
 11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา
 12. ส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆ แก่สถานศึกษา
 13. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นประเทศ 4.0
 14. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนแก่ บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
 15. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาพื้นที่เกาะและโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
 16. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 17. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด ร่วมรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการศึกษา
 18. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 19. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดสตูล และ เป็นการเตรียมพร้อมดำเนินงานตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

          

 

ผู้ชม :529