นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นางสาวศุภวัลย์  ชูมี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและบริบทของผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ผู้ชม :235