เด็กสตูลต้องลายมือสวยที่สุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงคณะทำงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ นายประหยัด สุขขี ขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกเขียน การคัดลายมือ ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ สพป.สตูล คาดหวังให้เด็กนักเรียนสังกัด สพป.สตูล ทุกคนมีลายมือสวยตามแบบอักษรไทย แบบกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดในประเทศไทยต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม >>

ผู้ชม :313