ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT/RT ผ่าน LIVE สด ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

   

ผู้ชม :231