สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

 

3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ต้อนรับในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ สพป.สตูล เป็นสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารเป็นอิสระในการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนางนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ.สพฐ.พร้อมคณะเข้าชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนส่งเสริมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียนของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (Stand Alone ) รวมทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม.เขต 16 (สงขลา) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่สำคัญเป็นคณะที่ร่วมกันดำเนินการสอดรับนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  ถือว่าจังหวัดสตูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้นแบบการบูรณการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคใต้ ที่มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีอาชีพ สร้างงาน และใช้ชีวิตประจำวัน

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

    

      

ผู้ชม :387