ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2564

5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการดังกล่าว จัดโดยสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนภาษาไทยไม่ได้ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ต.ช.ด. จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน ต.ช.ด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านส้านแดง และโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

    

ผู้ชม :465