นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศฯ แด่นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา  ให้มีความเข้าใจการดำเนินงานและภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ งานวัดและประเมินผลการศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    งานส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  เป็นต้น

 

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

ผู้ชม :382