ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 “กิจกรรม การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”  โดยมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เข้าร่วมให้คำแนะนำในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ  ให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :261