เยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 24  มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ NT ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้คำแนะนำ และเป็นขวัญกำลังใจแด่คณะทำงาน ครู และนักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>>

 

ผู้ชม :433