การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

ทั้งนี้ สพป.สตูล ได้มีการขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนมีครูเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรโปรแกรมการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตนได้เหมาะสมเกี่ยวกับเพศ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

     

 

ผู้ชม :248