การตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนจัดส่งเอกสารให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินตรวจคัดเลือกโครงงานเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

โดย สพป.สตูล ได้รับมอบหมายให้ตรวจโครงงานของ สพป.นราธิวาส เขต 1 และ เขต 2  ทั้งนี้ สพป.สตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานฯ ทุกท่าน ที่เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :205