มิถุนายน 2021 archive

การประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพ …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง สระ …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขี …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอเผยแพร่ผลงาน …

Continue reading