เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการจากสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1.เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการประเมินตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

2.เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ดูรายละเอียด คลิ๊ก

ผู้ชม :148