การประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ผลการสังเคราะห์ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดในปีการศึกษาถัดไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

ผู้ชม :219