การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

6 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ออนไลน์
ผ่านแอบพลีเคชั่น Webex meetting โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโรงเรียน
ในสังกัดและศึกษานิเทศ รวม 328 คน โดยทิศทางในการขับเคลื่อน ของ สพป.สตูล เน้นย้ำไปที่การขยายผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 7 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษาออนไลน์ โดยมี นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้
เพื่อการนำคุณลักษณะ 5 ประการ ด้านทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จะนำไปสู่สังคมแห่งการปลอดการทุจริต

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

    

          

 

ผู้ชม :134