การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ

9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ  กิจกรรมประชุมคณะทำงานงานวิจัย เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการวิจัย รวมถึงวางแผนกำหนดปฏิทินในการเก็บข้อมูลวิจัย   โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน จำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุม โดยร่วมกันระดมสมองและอภิปรายในเรื่องหัวข้องานวิจัย รวมถึงช่วยกันร่างเค้าโครงวิจัย เพื่อเตรียมการจัดทำวิจัยต่อไป 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

ผู้ชม :107