การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 โรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

23 กรกฎาคม 2564 (09.00น.)

นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการสอนพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  4  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมซอย 10, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว), โรงเรียนผังปาล์ม 1 และ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3

   

 

ผู้ชม :117