นิเทศออนไลน์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อนิเทศความก้าวหน้า ในการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1  ของโรงเรียนบ้านหาญ โรงเรียนบ้านสาคร และโรงเรียนบ้านท่าชะมวง ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านหาญ  จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

2.โรงเรียนบ้านสาคร จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิค CLT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.โรงเรียนบ้านท่าชะมวง จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม

มีประเด็นในการนิเทศดังนี้คือ

  1. ด้านความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

1.1 การดำเนินกิจกรรมในโครงการอยู่ในขั้นตอนใด

1.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรม ในโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

2.ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่าย/จัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนใด

2.2 มีปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

3.ด้านสถานการณ์แนวโน้ม ปัญหา อุปสรรค์ ในการดำเนินงานโครงการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

3.1 ขณะนี้สถานการณ์ บริบทโรงเรียนเป็นอย่างไร จัดการเรียนการสอนอย่างไร

3.2 โรงเรียนวางแผนในการดำเนินงานโครงการอย่างไร หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

  1. ประเด็นอื่นๆ

ซึ่งพบว่าทั้ง 3 โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโครงการให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้เห็นถึงความทุ่มเทและความพยายามของผู้บริหารและคณะครู ในความพยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการกับทั้ง 3 โรงเรียน พร้อมทั้งช่วยเหลือและประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จเกิดประโยชน์กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

    

ผู้ชม :127