อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามแนวทางการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ในการนี้ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ Line open chat  อ่านรู้เรื่อง ป.1  นะครับ

ผู้ชม :171