การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) ส่งเสริมสมรรถนะ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ๒) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ๓) ส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันรับเกียรติบัตรรายกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖

 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔-๖

กิจกรรมการพูดแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ม. ๑-๓

 เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมพูดในที่สาธารณะ ม. ๑-๓

 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการพูดสาธารณะ ม. ๑ -๓

กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมคัดลายมือป.๑-๓

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๑-๓

 คัดลายมือระดับชั้น ป. ๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔ – ๖

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมคัดลายมือป.๔-๖

กิจกรรมคัดลายมือ ม. ๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมการคัดลายมือ ม.๑-๓

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ม.๑-๓

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เกียรติบัตรนวัตกรรมครู

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เกียรติบัตรประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร

คณะกรรมการตัดสิน/คณะทำงาน

เกียรติบัตรคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คำสั่ง

คำสั่งวันภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการแข่งขัน

ผู้ชม :239