วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการรอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามแนวทางการประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT)  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ครูที่สอบหลังการฝึกอบรมและคุณครูที่ส่งงานครบทั้ง ๒  ชิ้น  รับวุฒิบัตร

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๑

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฎิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๒

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๓

 

 

ผู้ชม :258