ประกาศผลการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สพป.สตูล ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประเมินผู้บริหารและครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กรับเกียรติบัตร

เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรครู

ประกาศผลการประเมิน

 

ผู้ชม :109