การดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้ชม :42