ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Obec Content Center)”  โดยมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่าน Video Conference  ด้วยระบบ Cisso Webex และถ่ายทอดการรับชมผ่านเฟสบุ๊ค ครู สพป.สตูล เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ครูแกนนำในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล ทั้ง 159 โรง ได้ฝึกทักษะการใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสามารถเผยแพร่ให้ครูผู้สอนอื่นในโรงเรียนใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

ผู้ชม :96