มุทิตากษิณานุสรณ์ แด่…รองกอเฉ็ม หมีนเหม

30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมุทิตากษิณานุสรณ์ ให้กับนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นับเป็นเวลา 18 ปีที่ท่านได้สร้างคุณงามความดี ภายใต้บ้าน “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล” ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับทางราชการ เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ทุกงานที่ได้รับมอบหมายล้วนดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังได้เป็นผู้เปิดโลกการศึกษากับประเทศมาเลเซีย ทำให้การศึกษาสตูลมีภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศด้วยการนำพาของท่าน

จุดเด่นการทำงานของท่าน คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำงาน พร้อมที่จะสนับสนุน ไม่เคยพูดว่ากล่าวใคร หรือตำหนิใคร มองทุกมิติเชิงบวก เข้าใจคนรอบข้าง ให้เกียรติ มีสัมมาคาราวะ บุคลิก การแต่งกายที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ท่านเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยตลอดมา ถือเป็นจิ๊กซอว์ของความสำเร็จของทุกงานที่ผ่านมา

ขอให้คุณความดีที่ท่านเคยได้กระทำมา จงบันดลให้มีสุขหลังเกษียณ มีสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาที่แข็งแรง ห่างไกลภัยโควิด และทำกิจกรรมที่ใจรัก มีครอบครัวที่อบอุ่น ลูก ๆ ประสบความสำเร็จดั่งใจหวัง

ด้วยความเคารพรัก

************************************************

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

#กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

**********************************************************

 

ผู้ชม :243