สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน/จุดเด่น/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเว็ปไซต์โรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :234