ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และ นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คครู สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู/โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน เทคนิคการใช้เครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

ผู้ชม :392