ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานด้านการบริหาร และด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวนด้านละ ๕ ผลงาน ส่งต่อในระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านคัดเลือกทุกท่าน

 

 

ประกาศผลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครู

ผู้ชม :258