พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผ่านการประเมิน จำนวน 8,278 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ออกไปไม่มีกำหนด สพฐ.จึงจัดส่งตราพระราชทานฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนำส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 38 โรงเรียน ทั้งนี้ การจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ได้ประสบความสำเร็จและผ่านไปได้อย่างราบรื่น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

ผู้ชม :110