เตรียมประชุมคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ประชุมเตรียมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ รายงานผลการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ,  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,  วิธีการรายงานผลการเยี่ยมความพร้อมฯ , รูปแบบ/เครื่องมือนิเทศ/วิธีการนิเทศ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

ผู้ชม :168